Skulestart Florø barneskole

Vedteken detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl, fotballhall/friluftsområde

Forstørrelsesglass ført over kart/reguleringsplan Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast Flora kommune innan 27.09.2019

Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl, fotballhall/friluftsområde, planid 20180102
Flora bystyre har i sak 064/19 godkjent Detaljreguleringsplan for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl, fotballhall/friluftsområde. Formålet med reguleringa er å legge til rette for full skala forballhall, med tilhøyrande utearesl, tilrettelegging i kringliggande friluftsområde, tilkomst og parkering. Planen erstattar tidlegare planar for område.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Planen er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon- og Service (Tenestetorget).

Oversikt over plangrunnlag og utreiingar/tilleggsrapportar:

Vedtak detaljreguleringsplan PDF document ODT document
Planomtale
Plankart
Føresegner
Illustrasjonsplan/landskapsplan
Snitt
Stillfoto 3d-modell
Sol og skugge-analyse
ROS-analyse
TC001 plan og profil turveg
Merknadsskjema med kommentarar PDF document ODT document

Utgreiingar/tilleggsrapportar:
Notat. Trafikal vurdering
Supplerande miljøteknisk undersøking
Geologi - sikringsprinsipp
Tiltaksplan anlegg og drift
Biologisk mangfald ved Litlevatnet
Geoteknisk datarapport
Geoteknisk vurdering til reguleringsplan
Lokalisering av ny storhall. Landskapsvurdering

Eldre grunnrapportar:
Forprosjektering av fotballhall Florø. Prosaskildring - plassering av fotballhall
Skredfarevurdering Folballhall Florø
Miljøteknisk undersøkelse med tiltaksplan


Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen til Flora kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak" og sendast på epost til postmottak@flora.kommune.no eller i post til Markegata 51, 6905 FLORØ innan 27.09.2019.

Eventuelle kram om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.